Trappkunskap & Ordlista

När vi pratar om trappor använder vi ofta dessa begrepp och fackuttryck:

Barnlist eller B-list – höjdbegränsning mellan planstegen i en öppen trappa, förhindrar klämrisk.

Bjälklagsmått – tjockleken mätt mellan undertak i nedre plan och färdigt golv i övre plan.

Blocksteg – första plansteget/-stegen görs bredare och ofta också djupare, rundad profil efter önskemål.

Fingeravstånd – avstånd mellan handledare och vägg för att ge plats för fingrarna.

Frihöjd – höjden över trappan mätt lodrätt i gånglinjen på det steg där trappan passerar under bjälklagskanten, bör vara 2000 mm.

Gånglinje – en tänkt linje i trappan, ca 1/3 av trappbredden från trappans yttervang, i allmänhet från väggsidan.

Handledare – eller ledstång, avsedd att stödja sig längs med handen, fästes normalt på vägg.

Plansteg – det man sätter foten på.

Räckespinnar – pinnar, ståndare eller spjälor som binder samman vangstycket med överliggaren på trappans fria sida.

Räckesstolpar – start-, slut- och hörnstolpar, standard 80*80 mm, specialtillverkas i andra storlekar, profilerade, med spår etc.

Slagning – vilket håll en L- eller U-trappa svänger åt sett nedifrån.

Slutsteg – eller golvsteg, översta steget i plan med golvnivån.

Spaljé – räcke mellan vang – tak längs trappans fria sida, mellan golv – tak runt trappöppning eller som rumsavdelare.

Stegdjup – vågräta måttet på plansteget mätt i gånglinjen.

Steghöjd – det lodräta måttet från ett plansteg till nästa.

Stängd trappa – har lodräta sättsteg som sammanbinder planstegen.

Sättsteg – det lodräta stycket mellan plansteg som gör en trappa tät.

Trappbredd – trappans totala bredd inkl vangstycken.

Trappformer – grundformerna är rak-, L-formad eller U-formad trappa. Trappan kan även vara S-formad, kvadratisk eller tillverkas i andra vinklar än 90 grader.

Trapphål/valvöppning – öppning för trappan i bjälklaget.

Trapphöjd – måttet från färdigt golv där trappan börjar till det färdiga golvet där trappan ansluter till övre plan.

Trappnos – eller stegnos, planstegets främre kant. Trappnosen är rak som standard men kan förses med olika profil.

Underliggande vang – vangen ligger under planstegen och kan placeras mer eller mindre indragna under planstegen.

Valvinklädnad – (inklädnad av bjälklagskant) skivor, panel eller motsvarande täcker in och snyggar till en valvkant som annars kan se “rå” och ojämn ut.

Vang/vangstycke – trappans sidostycken, som kan placeras på utsidan av eller under planstegen.

Vilplan – ett eller flera större steg eller avsatser som delar av trappan.

Våningsräcke/valvkantsräcke – räcken runt valvöppning/trapphål, i allmänhet 
900 – 1100 mm högt.

Överliggare – den kraftigare handledare eller ledstång som fästs ovanpå räckespinnarna och håller samman räcket.

Öppen trappa – saknar de vertikala sättstegen som binder samman planstegen. För säkerheten monteras B-lister, se ovan.