Köpvillkor Trappor & Trapptillbehör

Allmänt

Vi friskriver oss för de oönskade förändringar som skett på vår produkt genom att de förvarats utomhus eller utsatts för väta. Vi tar heller inget ansvar för trappor som monterats och därefter använts under tiden fastigheten är en ”byggarbetsplats”.

Anvisning för lagring och hantering av våra trappor

  1. 1. Transport Trätrappor skall transporteras med stor varsamhet i täckta fordon . Lossning skall ske för hand. Gaffeltruck eller motsvarande får ej användas. Trä är ett naturmaterial som inte tål ovarsam hantering eller stötar
  2. 2. Leveransmottagning Transportskador och brister i leveransen skall anges direkt på den medföljande fraktsedeln. Eventuellt dolda fel skall påtalas före monteringen, dock senast 7 dagar efter leveransens mottagande.
  3. 3. Lagring före montering Lagring intill eller på byggplatsen skall ske i torr och väl ventilerad lokal.
  4. 4. Montering Montering av trappor kan ske först när byggfukt väsentligt har ventilerats ut. Emballage får inte avlägsnas från trappan förrän montering skall påbörjas.
  5. 5. Skydd av trappa i byggnad Om det fortsatt pågår byggarbeten i lokal där vår trappa monterats skall omsorgsfullt skyddas under hela byggtiden mot smuts och mekanisk skada.
  6. 6. Leverantörens åtaganden – Garanti Sker ej hantering, montering och skydd av trappan enligt avsnitt 1 – 5 ovan, kan ej tillverkaren lämna garantier enligt säljarens leveransvillkor.

Vi hänvisar i övrigt till Trä- och Möbelföretagens branschregler, se http://www.tmf.se

Köpvillkor & Garantier

På trappkonstruktionen och dess bärighet lämnas generellt två års garanti . Vid upptäckt av skada eller brister i material eller trappans konstruktion som inte är att betrakta som normalt slitage skall leverantören snarast underrättas.

Likaså ska ni om ni upptäcker något med produkterna som ni uppfattar som felaktigeheter – avvikande mått, storlek, placering/dimension på håltagning och motsvarande – kontakta Trappfabriken för åtgärd. Gör inte egen anpassning av produkten innan ni rådgjort med oss.

Garanti lämnas ej på ytbehandlingar. Vi hänvisar till våra skötselanvisningar för respektive ytbehandlingsalternativ.

Leverans till företagskunder omfattas av ABM 92(allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet) och underlag som kunden skriftligt godkänt. Fraktkostnad tillkommer om inget annat överenskommits skriftligt.

Leverans till privatkunder omfattas av konsumentköplagen och de underlag som kunden skriftligt godkänt. Fraktkostnad tillkommer om inget annat överenskommits skriftligt.